Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Domů

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O KOTLÍKOVÉ DOTACE V 3. KOLE BYL UKONČEN

Informace k 3. výzvě kotlíkových dotací v MSK ( viz lokalni-topeniste.msk.cz).

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za:

 • tepelné čerpadlo

 • kotel pouze na biomasu (např. kusové dřevo, peletky apod.)

 • plynový kondenzační kotel.

  Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, a to ve výši:

80 % ze způsobilých výdajů, maximálně však 120.000,- Kč v případě pořízení tepelného čerpadla,

80 % ze způsobilých výdajů, maximálně však 120.000,- Kč v případě pořízení automatického kotle pouze na biomasu,

80 % ze způsobilých výdajů, maximálně však 100.000,- Kč v případě pořízení kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním,

 75 % ze způsobilých výdajů, maximálně však 95.000,- Kč v případě pořízení plynového kondenzačního kotle.

Doba udržitelnosti:

Příjemce dotace je povinen zajistit řádný provoz a údržbu nového zdroje tepla, to po celou dobu udržitelnosti – tj. do 31. 12. 2028.

Pokyny pro vyúčtování kotlíkové dotace

Po ukončení realizace projektu (výměny kotle) jste jako příjemce kotlíkové dotace povinen zpracovat a předložit Moravskoslezskému kraji jako poskytovateli dotace finanční vyúčtování realizovaného projektu, a to nejpozději do 30. 9. 2023.

V rámci finančního vyúčtování je třeba doložit:

 1. Formulář „Finanční vyúčtování dílčího projektu – seznam účetních dokladů“ – dle vzoru na https://lokalni-topeniste.msk.cz/ (sekce Vyúčtování kotlíkové dotace). Doložte podepsaný originál dokumentu.

Do formuláře uveďte všechny faktury, které budete uplatňovat do způsobilých výdajů.

 1. Účetní doklady za zrealizované práce, dodávky a služby (např. faktury, paragony, atd.). – originály účetních dokladů označte názvem projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ a registračním číslem projektu „CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161“. Doložte kopie účetních dokladů včetně tohoto označení, originály si uschovejte pro případ kontroly.

Faktura musí obsahovat (dle typu dílčího projektu a je-li náklad relevantní) následující:

 • specifikaci a náklady na nový zdroj tepla;

 • specifikaci a náklady opatření na otopné soustavě;

 • specifikaci a náklady na úpravy spalinových cest;

 • specifikaci a náklady na úpravu kotelny;

 • specifikaci a náklady na akumulační nádobu;

 • specifikaci a náklady na neveřejnou část plynové přípojky;

 • celkové náklady plnění.

Účetní doklady doporučujeme mít vystaveny na jméno žadatele.

 1. Potvrzení o úhradě předložených faktur

Pro bezhotovostní platby: Bankovní výpisydoložte kopie bankovního výpisu s originálem podpisu příjemce dotace. Akceptován je i výpis pořízený z internetového bankovnictví, nikoliv však pouhé potvrzení o zadání platby/příkazu k úhradě.

Pro platby v hotovosti: Příjmový dokladdoložte kopie dokladů, originály si uschovejte pro případ kontroly.

 1. Fotodokumentaci odpojeného a znehodnoceného původního kotle na pevná paliva

Z fotodokumentace musí být zřejmé, že znehodnocený kotel je totožný s kotlem, předloženým v žádosti (fotografie jednotlivých článků bez opláštění není dostačující). A zároveň musí být z fotografií zřejmé, jak byl kotel znehodnocen a že jej nelze dále používat (rozřezání, rozbití na články, prořezání otvoru přes plášť i vlastní těleso kotle aj.). V případě nedodání uvedených fotografií nebo dodání fotodokumentace jiného typu kotle je poskytovatel dotace oprávněn finanční prostředky dotace nevyplatit pro nedostatečnou vypovídající hodnotu fotodokumentace. Potvrzení o likvidaci kotle (doklad ze sběrných surovin nebo sběrného dvora) bez příslušné fotodokumentace není pro účely doložení znehodnocení kotle dostatečné.

Příklady znehodnocení:

 1. Potvrzení o likvidaci původního kotle (potvrzení subjektu oprávněného nakládat s odpady – např. sběrný dvůr, sběrné suroviny, výkupna kovů) – dle vzoru na https://lokalni-topeniste.msk.cz/ (sekce Vyúčtování kotlíkové dotace). Doložte kopii dokumentu podepsanou příjemcem dotace a likvidujícím subjektem.

 2. Fotodokumentaci nového zapojeného zdroje tepla. Několik fotografií z různých pohledů (přední pohled, napojení na otopnou soustavu a komín) + fotografie detailu výrobního štítku nového zdroje tepla, v případě pořízení akumulačních nádrží nebo bojleru doložte fotky také těchto napojených zařízení.

 3. Protokol o uvedení nového zdroje tepla do provozu s datem uvedení nového kotle/čerpadla do provozu. Doložte kopii dokumentu.

 4. Protokol o revizi spalinové cesty podle vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čistění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj). Doložte kopii dokumentu. Způsobilými jsou pouze výdaje vynaložené  do data uvedení nového zdroje tepla do provozu.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.